CodeDS/UK/55
Person NameConradh na Gaeilge
Parallel forms of nameThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
Corporate NameConradh na Gaeilge
Catalogue
RefNoTitle
G60/18/3An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta / The National Drama Association
G60/18/9Proinnsias MacDiarmada / Frank Dermody
G60/20/3Ginearálta / General
G60/18/10Gearrtháin / Cuttings
G60/21/6Ginearálta / General
G60/22/4Ginearálta / General
G60/24/16Irisí / Journals
G60/28/1Aithisc aonair, léachtaí agus seimineáir / Individual addresses, lectures and seminars
G60/3/3Coistí Áitiúla agus Coiste Onóra / Local and Honorary Committees
G60/4/2/5Ulaidh / Ulster
G60/4/8Leabhar na gCraobh 1904-1918 / Book of Branches 1904-1918
G60/4/9Leabhar na gCraobh (1940í, 1950í) / Book of Branches (1940s, 1950s)
G60/14/15Ábhar Rómhór / Oversized items
G60/12/1Cláir/Programmes
G60/12/2Bunreacht srl. / Constitution etc.
G60/12/3Comhfhreagras 1960-1969 / Correspondence 1960-1969
G60/12/4Comhfhreagras 1970-1979 / Correspondence 1970-1979
G60/12/5Comhfhreagras 1980-1989 / Correspondence 1980-1989
G60/12/6Comhfhreagras 1990-1999 / Correspondence 1990-1999
G60/12/7Comhfhreagras 2000-2010 / Correspondence 2000-2010
G60/18/1/11960-1969
G60/18/1/21970-1989
G60/18/1/3Donncha Ó Súilleabháin / Donncha O'Sullivan
G60/20/1Cumann Lúthchleas Gael (CLG) / Gaelic Athletic Association (GAA)
G60Conradh na Gaeilge / Gaelic League
G60/1Pleananna Forbartha, Polasaithe Eagraíochtaí / Development Plans, Organisational Policies
G60/2Timirí agus Múinteoirí Taistil / “Timirí" [Organisers] and Travelling Teachers
G60/3Coistí / Committees
G60/4Craobhacha, Coistí Ceantair agus Dála Cúige / Branches, District Councils and Provincial Executives
G60/5Comhfhreagras / Correspondence
G60/6Airgeadas / Finance
G60/7Caidreamh Poiblí agus Margaíocht / Public Relations and Marketing
G60/8Riarachán / Administration
G60/9Foilsitheoireacht (CnaG) / Publishing (CnaG)
G60/10Foilsitheoireacht (eile) / Publishing (other)
G60/11Eagraíochtaí Óige An Chonartha srl. / Conradh Youth Organisations etc.
G60/12Comhaltas Uladh
G60/13Ard Fheis
G60/14An tOireachtas [Annual Oireachtas compeition]
G60/15Seachtain Na Gaeilge [Irish Week campaign]
G60/16Féilte, imeachtaí agus taispeántais CnaG lena n-áirítear feiseanna agus imeachtaí comortha / CnaG festivals, events and exhibitions including Feiseanna and commemorative events
G60/17Féilte agus Imeachtaí Neamh-CnaG (gan Drámaíocht san áireamh) / Non-CnaG Festivals and Events (not including Drama)
G60/18Drámaíocht, Amharclannacht agus Scannán / Dráma, Theatre and Film
G60/19Nua-Litríocht, Filíocht agus Scríobhneóirí na Gaeilge / Modern Irish language Literature, Poetry and Writers
G60/20Spórt / Sport
G60/21Ábhar a bhaineann le Ceol, Amhrán agus Rince / Music, Song and Dance Material
G60/22Pádraig Mac Piarais (An Piarsaigh) / Patrick Pearse
G60/23Gnóthaí Reiligiúnacha / Religious Affairs
G60/24Nótaí Taighde Dhonncha Uí Shúilleabháin / Research Notes of Donncha Ó Súilleabháin
G60/25Páipéir Ghiolla Criost Uí Bhroin / Papers of Giolla Criost Ó Broin
G60/26Taighde / Research
G60/28Óráidí, Leachtaí, Seiminéair / Addresses, Lectures, Seminars
G60/29Feachtais / Campaigns
G60/30Oideachas / Education
G60/31Oiliúint agus Fostaíocht / Training and Employment
G60/32An Ghaeltacht / The Gaeltacht
G60/33Coimisiúin na Gaeilge / Irish Language Commissions
G60/35Teangacha Idirnáisiúnta, Réigiúnacha agus Mionteangacha, agus Eagraíochtaí Teanga / International, Regional and Minority Languages and Language Organisations
G60/36Na Meáin / Media
G60/37Tuaisceart Éireann / Northern Ireland
G60/38Páirtithe Polaitíochta, Toghcháin Inmheánacha agus Eorpacha srl. / Political Parties, Domestic and European Elections etc.
G60/39An tUachtarán, Tithe an Oireachtais agus Ranna Rialtais / The President, Houses of the Oireachtas and Government Departments
G60/41Rialtais Áitiúil agus Pleanáil / Local Government and Planning
G60/42Cuideachtaí Príobháideacha lena n-áirítear Comhlachtaí Státurraithe Príobháidithe / Private Companies including Privatised State-Sponsored Bodies
G60/43Eagraíochtaí Deonacha / Voluntary Organisations
G60/44Bailiúchán Bertie Troy / Bertie Troy Collection
G60/45Píosaí Ealaíne agus Míreanna Asluiteacha / Art work and outliers
G60/1/1Tuarascálacha Bliantúla (CnaG) / Annual Reports (CnaG)
G60/1/2Bunreacht, rialacha, struchtúr eagraíochtúil agus forbairt an Chonartha / Conradh constitution, rules, organisational structure and development
G60/1/3Polasaithe agus Tosaíochtaí / Policies and Priorities
G60/1/4Pleananna Oibre, Pleananna Straitéiseacha / Work Plans, Strategic Plans
G60/1/5Foirgnimh an Chonartha / Conradh Buildings
G60/1/6An Fáinne
G60/2/1Timirí / Organisers
G60/2/2“Lá na dTimirí” [Organisers’ Day]
G60/2/3Múinteoirí Taistil / Travelling Teachers
G60/3/1An Coiste Gnó / National Executive
G60/3/2An Coiste Airgid + An Buanchoiste / Finance Committee + Standing Committee
G60/9/6Carbad
G60/3/4An Coiste Athmheasa / The Review Committee
G60/3/5An Coiste Um Bhailiú Airgid / Fundraising Committee
G60/3/6Coiste Bheocht na Gaeilge / Committee to examine the vitality of the Irish Language
G60/3/7Fochoistí Bolscaireachta, Faisnéise & Poiblíochta / Subcommittees for Promotion, Information and Publicity
G60/3/8An Fóchoiste Cearta / Rights Subcommittee
G60/3/9Fochoiste Craolacháin & Fochoiste na Mórmheán Cumarsáide / Broadcasting & Media Subcommittees
G60/3/10An Fochoiste Creidmheasa / Credit Subcommittee
G60/3/11Coiste an Céilidhe / Céilí Committee
G60/3/12Fochoiste Ceoil & Ceolchoirmeacha / Music and Concert Subcommittee
G60/3/13Comhchoiste na gCluichí / Joint Committee for Games (sport)
G60/3/14Coiste an Deontais / Grants Committee
G60/3/15Comhchoiste na nEagraíochtaí Gaeilge & Cultúir / Irish Language and Cultural Organisations Joint Committee
G60/3/16Coiste Speisialta ar na hEalaíona Traidisiúnta / Special Committee for the Traditional Arts
G60/3/17Coiste Feachtais na Comhdhála / Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Campaigns Committee
G60/3/18Comhchoiste Sealadach Feidhmiúcháin / Provisional Joint Executive Committee
G60/3/19Coiste na Féile / Festival Committee
G60/3/20An Coiste Fiosrúcháin / Committee of Inquiry
G60/3/21An Fochoiste Forbartha /Development Subcommittee
G60/3/22An Fochoiste Gaeltachta + An Fochoiste Polasaí Gaeilge / Gaeltacht Subcommittee + Irish Language Policy subcommittee
G60/3/23Coiste Géarchéim na Gaeilge / Irish Language Crisis Committee
G60/3/27An Comhchoiste Réamhscolaíochta / Pre-School Joint Committee
G60/3/28Fochoiste Scrúdú Bunreachta / Sub-committee to Examine Constitution
G60/3/29Comhchoiste an tSuaitheantais / Badge Joint Committee
G60/3/30An Fochoiste Teaghlachais / Housekeeping Subcommittee
G60/3/31Comhchoiste na Teaghlaigh Ghaelacha / Joint Committee for Na Teaghlaigh Ghaelacha
G60/3/32An Comhchoiste Toghchánaíochta / Election Joint Subcommittee
G60/3/33Coiste Tí + Údarás Tí / Housing Committee + Housing Authority
G60/4/1Dála Cúige / Provincial Executives
G60/4/2Coistí Dúiche / District Councils
G60/4/3Craobhacha in Éirinn / Branches in Ireland
G60/4/4Craobhacha thar lear / Branches Abroad
G60/4/5Foilseacháin na gCraobhacha / Branch Publications
G60/4/6Ginearálta / General
G60/4/7Comhfhreagras / Correspondence
G60/5/1Comhfhreagras / Correspondence 1864-1909
G60/5/2Comhfhreagras / Correspondence 1910-1920
G60/5/3Comhfhreagras / Correspondence 1921-1929
G60/5/4Comhfhreagras / Correspondence 1930-1939
G60/5/6Comhfhreagras / Correspondence 1950-1959
G60/5/7Comhfhreagras / Correspondence 1960-1969
G60/5/8Comhfhreagras / Correspondence 1970-1979
G60/5/9Comhfhreagras / Correspondence 1980-1989
G60/5/10Comhfhreagras / Correspondence 1990-1999
G60/5/11Comhfhreagras / Correspondence 2000-2009
G60/5/12Comhfhreagras / Correspondence 2010-2019
G60/6/1Cuntais, Ráitis Bhainc agus Cuntais Bhliantúla / Accounts, Bank Statements and Annual Accounts
G60/6/2Deontais / Grants
G60/6/3Pá, ÁSPC, Cáin, Pinsean Fostaithe / Employee wages, PRSI, Tax, Pension
G60/6/4Duaisbhannaí, Stoic, Iasachtaí / Prize Bonds, Stocks, Loans
G60/6/5Bailiú Airgid / Fundraising
G60/6/6Tiomnachtaí agus síntiúis / Bequests and donations
G60/6/7Comhfhreagras / Correspondence
G60/7/1Caidreamh Poiblí agus Treoirlínte Poiblíochta agus Oiliúna / Public Relations and Publicity Guidelines and Training
G60/7/2Preaseisiúintí / Press Releases
G60/7/3Lógó nua / New Logo
G60/7/4Léirithe, taispeántais, póstaeir ollmhóra / Displays, exhibitions, oversized posters
G60/7/5Paimfléid, póstaeir, bileoigíní / Pamphlets, posters, flyers
G60/7/6Rátaí agus Teagmhálaithe Fógraíochta / Advertising Rates and Contacts
G60/7/7Seirbhísí Aistriúcháin / Translation services
G60/7/8Grianghraif / Photographs
G60/7/9Ábhar gearrshaolach / Ephemera
G60/8/1Sonraisc, Admhálacha, Costais, Meastacháin / Invoices, Receipts, Expenses, Quotes
G60/8/2Foireann CnaG / CnaG Staff
G60/8/3Árachas / Insurance
G60/8/4Soláthairtí oifige agus Lámhleabhair / Office supplies and Manuals
G60/8/5 Teastais / Certificates
G60/8/6Dialanna, coinní, sonraí teagmhála / Diaries, appointments, contact details
G60/8/7Oibleagáidí an Fhostóra / Employer Obligations
G60/8/8Oiliúint foirne / Staff training
G60/8/9 Foirmeacha glana / Blank Forms
G60/9/1Clodhanna Teoranta
G60/9/2An Siopa Leabhar [Irish Language Bookshop]
G60/9/3An Cló-Chumann
G60/9/4Irisí, Nuachtáin / Journals, Newspapers
G60/9/5Nuachtlitreacha / Newsletters
G60/9/7Sraith Léaráidí / Set of Illustrations
G60/10/1Foilsitheoirí / Publishers
G60/10/2Fochoiste Foilsitheoireachta Chomhairle na Gaeilge / Comhairle na Gaeilge Publications Subcommittee
G60/10/3Cumann na bhFoilsitheoirí Gaeilge [Irish Language Publishers Assoication]
G60/10/4Léirmheas / Reviews
G60/10/5Foilseacháin / Publications
G60/10/6Bord na Leabhar Gaeilge [Irish Language Books Board]
G60/10/7Comhfhreagras / Correspondence
G60/10/8Leabharlann CnaG / CnaG Library
G60/11/1Óg-Eagrais / Youth Organisations
G60/11/2Dáil na nÓg [Youth Assembly]
G60/11/3Comhluadar
G60/11/4Conradh na nÓg
G60/11/5Feachtas - óg-ghluaiseacht na Gaeilge / Feachtas - Irish language youth drive
G60/11/6Ógras
G60/11/7Club Chonradh na Gaeilge / Conradh na Gaeilge Club
G60/11/8 Clubanna eile / Other clubs
G60/13/1Cláir / Programmes (1 – Ard Fheis)
G60/13/2Cláir / Programmes (2 – Comhdháil CnaG)
G60/13/3Miontuairiscí / Minutes
G60/13/4Cuntais agus Tuarascálacha / Accounts and reports
G60/13/5Óráidí / Speeches
G60/13/6Comhfhreagras srl. / Correspondence etc.
G60/13/7Grianghraif / Photographs
G60/14/1Coiste (Miontuairiscí, Coinní, Comhfhreagras srl.) / Committee (Minutes, appointments, correspondence etc.)
G60/14/2Tuarascálacha / Reports
G60/14/3Cláir / Programmes
G60/14/4Taispeántas Ealaíne / Art Exhibition
G60/14/5Litríocht / Literature
G60/14/6Liosta Buaiteoirí / List of Winners
G60/14/7Aistí Buacacha srl. / Prizewinning Essays etc.
G60/14/8Foilseacháin / Publications
G60/14/9Oireachtas Rince [Dance]
G60/14/10Comórtais Réigiúnacha / Regional Competitions
G60/14/11Léachtaí, Óráidí Tosaigh, Seimineáir / Lectures, Opening Addresses, Seminars
G60/14/12Preas / Press
G60/14/13Stair an Oireachtas / History of Oireachtas
G60/14/14Ábhar gearrshaolach / Ephemera
G60/15/1Cuntais agus Iarratais ar dheontas / Accounts and Grant Applications
G60/15/2Comhfhreagras / Correspondence
G60/15/3Pleananna Oibre agus Miontuairiscí / Work Plans and Minutes
G60/15/4Comórtais agus Duaiseanna / Competitions and Awards
G60/15/5Cláir agus lámhleabhair / Programmes and Handbooks
G60/15/6Preas / Press
G60/15/7Ábhar gearrshaolach / Ephemera
G60/16/1Imeachtaí Comórtha / Commemorations
G60/16/2Féilte Ceoil agus Rince / Music and Dance Festivals
G60/16/3Ceolchoirmeacha / Concerts
G60/16/4Comórtais agus Duaiseanna / Competitions and Awards
G60/16/5Imeachtaí (eile) / Events (other)
G60/17/1Féilte in Éirinn / Festivals in Ireland
G60/17/2Féilte Ceilteacha / Celtic Festivals
G60/17/3Imeachtaí Comórtha / Commemorations
G60/17/4Imeachtaí / Events
G60/17/5Ceolchoirmeacha / Concerts
G60/17/6Comórtais / Competitions
G60/18/1An Chomhairle Náisiúnta Drámaíochta / National Drama Council
G60/18/2Féile Náisiúnta Drámaíochta / National Drama Festival
G60/18/4An Cumann Scoildrámaíochta / School Drama Association
G60/18/5Scripteanna / Scripts
G60/18/6Fógraí dráma, póstaeir srl. / Playbills, posters etc.
G60/18/7Féilte Drámaíochta / Drama Festivals
G60/18/8Scannáin (Féile Scannán san áireamh) / Film (inc Film Festival)
G60/19/1Míreanna liteartha / Literary items
G60/19/2Comórtais agus Duaiseanna (seachas an tOireachtas) / Competitions and Awards (excluding the Oireachtas)
G60/19/3Féilte agus seoltaí leabhar / Book Festivals and launches
G60/19/4Scríbhneoirí / Writers
G60/19/5Ailt ghinearálta / General articles
G60/19/6Iriseoireacht trí Ghaeilge / Journalism in Irish
G60/20/2Comórtas Thomáis Aghas / Thomas Ashe Competition
G60/21/1Bileog Cheoil (ginearálta) / Sheet Music (general)
G60/21/2Ceol an Oireachtais / Oireachtas music
G60/21/3Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ)
G60/21/4Rince / Dance
G60/21/5Ceoltóirí, Amhránaithe, Rinceoirí / Musicians, Singers, Dancers
G60/22/1Fondúireacht an Phiarsaigh (lena n-áirítear Gradam an Phiarsaigh) / Pearse Foundation (inc Pearse Award)
G60/22/2Comóradh an Phiarsaigh / Pearse Commemoration
G60/22/3Scoil Éanna / Saint Enda's School
G60/23/1Cuairt an Phápa / The Papal Visit
G60/23/2Cumann na Sagart
G60/24/1Luathstair Chonradh na Gaeilge / Early history of Conradh na Gaeilge
G60/24/2An Claidheamh Soluis
G60/24/3Ard Fheis [Annual congress]
G60/24/4An t-Oireachtas [Annual Oireachtas competition]
G60/24/5Drámaíocht / Drama
G60/24/6Oideachais / Education
G60/24/7Coistí Ceantair / Area Committees
G60/24/8Corcaigh / Cork
G60/24/9Cúige Uladh / Ulster province
G60/24/10An Ghaeltacht / The Gaeltacht
G60/24/11Londain / London
G60/24/12Timirí, Múinteoir Taistil / Organisers, Travelling teachers
G60/24/13Pádraig Mac Piarais (An Piarsaigh) / Patrick Pearse
G60/24/14"Faitíos agus Náire"
G60/24/15Coláiste Bhaile an Róistigh / Rochestown College
G60/24/17Gearrtháin / Cuttings
G60/24/18 Ábhair measctha agus comhfhreagras / Mixed topics and correspondence
G60/24/19Ard Rúnaí (Comhfhreagras) / General Secretary (correspondence)
G60/26/1Ailt a bhaineann leis an gConradh agus a stair / Articles relating to Conradh and its history
G60/26/2Ailt ghinearálta / General articles
G60/26/3Tuarascálacha, Suirbhéanna / Reports, Surveys
G60/26/4Foilseacháin agus Tuarascálacha Rialtais / Government Publications and reports
G60/26/5Díospóireachtaí Parlaiminte Dháil Éireann, Sheanad Éireann / Dáil Éireann, Seanad Éireann Parliamentary Debates
G60/26/6Achtanna Rialtais, Ionstraimí Reachtúla / Government Acts, Statutory Instruments
G60/26/7Daonáireamh / Census
G60/26/8Daoine spéisiúla lena n-áirítear seanchonraitheoirí / People of interest inc former members
G60/26/9Tráchtais / Theses
G60/26/10Bileoigíní (neamh-CnaG) / Flyers (non CnaG)
G60/28/3Léachtaí na Mílaoise / Millenium lectures
G60/28/2Léachtaí “Dúchas” / “Dúchas” lectures
G60/28/4“Nollaig Ó Gadhra”
G60/29/1Ginearálta / General
G60/29/2An Rannóg Chearta / The Rights Bureau
G60/29/3Ainmneacha Gaelacha / Irish Names
G60/29/4An Feachtas Chearta (lena n-áirítear an Bille Chearta, an Bille Teanga) / The Rights Campaign (inc The Rights Bill and The Language Bill)
G60/29/5Lá Mór na Gaeilge [National Day for Irish Language Campaign]
G60/29/6Feachtas chun teanga oifigiúil a dhéanamh den Ghaeilge san Eoraip / Campaign to make Irish official language in Europe
G60/29/7Mórfheachtas Poiblí faoi Thábhacht na Gaeilge / Major Public Campaign on Importance of Irish
G60/29/8Feachtas ar son na Gaeilge le linn an Olltoghcháin / Campaign for Irish during the General Election
G60/29/9Feachtas Oideachais / Education Campaign
G60/29/10Feachtas Gaelscoileanna / Campaign for Gaelscoileanna [Irish-Medium Schools]
G60/29/11Feachtas na gComharthaí (lena n-arítear logainmneacha) / Signage Campaign (includes placenames)
G60/29/12Feachtas na gCairteacha [campaign for signs on carts]
G60/29/13Clárúchán Cairr / Car Registration
G60/29/14Cearta Sláinte / Health Rights
G60/29/15Árachas / Insurance
G60/29/16Ceannach Earraí Éireannacha / Buy Irish Campaign
G60/29/17Cearta na bPríosúnach / Prisoners' Rights
G60/29/18Feachtas na Meán Cumarsáide, Feachtas Craolacháin, Bille Craolacháin / Media Campaign, Broadcasting Campaign, Broadcasting Bill
G60/29/19Feachtas Ceadúnais Teilifíse / TV Licence Campaign
G60/29/20An Feachtas Canbhasála / Canvassing Campaign
G60/29/21Feachtas Bailiú Airgid / Fundraising Campaign
G60/29/28Comhchoiste na Gaeilge (Ginearálta) / Comhchoiste na Gaeilge Committee (General)
G60/29/29Feachtais Neamh-CnaG / Non CnaG Campaigns
G60/30/1Tuarascálacha, Suirbhéanna agus Ceisteanna don Aire / Reports, Surveys and Questions to Minister
G60/30/2Curaclam / Curriculum
G60/30/3Polasaithe agus cláir ghníomhaíochta / Policies and programmes for action
G60/30/4An Bille Oideachais / The Education Bill
G60/30/5Ceardchumainn Múinteoirí, Eagraíochtaí Múinteoirí agus Oiliúint Múinteoirí / Teachers’ Unions, Teachers’ Organisations and Teacher Training
G60/30/6Oideachas Réamhscoile / Pre-School Education
G60/30/7Oideachas Bunscoile / Primary School Education
G60/30/8Oideachas Meánscoile / Secondary School Education
G60/30/9Oideachas Tríú Leibhéal / Third-Level Education
G60/30/10Ollscoil Lán-Ghaeilge / All Irish-language university
G60/30/11Oideachas Aosach / Adult Education
G60/30/12Scolaíocht Lán-Ghaeilge / All-Irish (language) Schooling
G60/30/13Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí aonair lena n-áirítear scoileanna/coláistí samhraidh / Individual Irish-medium schools and colleges including summer schools/colleges
G60/30/14Comhairle na Gaelscolaíochta [Council on Irish-medium Education]
G60/30/15Seimineáir, Siompóisiamaí / Seminars, Symposiums
G60/30/16Aighneachtaí Chonradh na Gaeilge / Conradh na Gaeilge's Submissions
G60/30/17Páipéir Mhaolsheachlainn Uí Chaollaí /Maolsheachlainn Ó Caollaí papers
G60/30/18Comhfhreagras / Correspondence
G60/30/19Preaseisiúintí / Press Releases
G60/30/20 Grianghraif - Bailiúchán Lil Nic Dhonnchadha / Photographs - The Lil Nic Dhonnchadha collection
G60/30/21Ailt ghinearálta / General Articles
G60/31/1Oiliúint / Training
G60/31/2Fostaíocht / Employment
G60/32/1Polasaí Gaeltachta / Gaeltacht Policies
G60/32/2Tionóil [Annual gatherings]
G60/32/3Muintir na Gaeltachta (Organisation)
G60/32/4Coimisiún na Gaeltachta / Gaeltacht Commission
G60/32/5Gaeltarra Éireann, Údarás na Gaeltachta (Organisations)
G60/32/6Ailt, Tuarascálacha / Articles, Reports
G60/32/7Comhfhreagras agus Preaseisiúintí / Correspondence and Press Releases
G60/32/8Gearrtháin agus Nuachtlitreacha / Cuttings and Newsletters
G60/33/1An Coimisiún um Athbheochan na Gaeilge / Commission on the Restoration of the Irish Language
G60/33/2Coimisiún na Gaeilge / Irish Language Commission
G60/35/1Ailt, Tuarascálacha / Articles, Reports
G60/35/2Paimfléid, leabhráin, bileoigíní srl. / Pamphlets, booklets, flyers etc.
G60/35/3Biúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana / European Bureau for Lesser Used Languages [EBUL]
G60/35/4Institiúid Teangeolaíochta Éireann (ITÉ) / Linguistics Institute of Ireland
G60/35/5Lingua
G60/35/6Internationales Dialekt Institut
G60/35/7An Comunn Gaidhealach
G60/35/8Language Freedom Movement (LFM)
G60/35/9Comhfhreagras / Correspondence
G60/35/10Imeachtaí / Events
G60/35/11Gearrtháin / Cuttings
G60/36/1Craolachán (ginearálta) / Broadcasting (general)
G60/36/2RTÉ [Raidió Teilifís Éireann]
G60/36/3TnaG/TG4 Teilifís na Gaeilge [Irish language television ]
G60/36/4TV3
G60/36/5Telegael
G60/36/6Raidió (Ginearálta) / Radio (General)
G60/36/7Raidió Éireann
G60/36/8Raidió na Gaeltachta
G60/36/10Raidió an Phobail
G60/36/11Raidió na Life
G60/36/13An Coimisiún Teilifíse / Television Commission
G60/36/14An Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin / Broadcasting Complaints Commission
G60/36/15BCI [Coimisiún Craolacháin na hÉireann] agus BAI [Údarás Craolacháin na hÉireann] / BCI [Broadcasting Commission of Ireland] and BAI [Broadcasting Authority of Ireland]
G60/36/16BBC [British Broadcasting Corporation]
G60/36/18Gearrtháin / Cuttings
G60/36/17Na Meáin Chlóite / Print Media
G60/37/1Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann / Arts Council Northern Ireland
G60/37/2An Fóram um Shíocháin agus Athmhuintearas agus Fóram Nua-Éireann / Forum for Peace and Reconciliation and New Ireland Forum
G60/37/3Comhoibriú Thuaidh / Co-operation North
G60/37/4Oideachas na Gaeilge sa Tuaisceart / Irish Education in the North
G60/37/5Cearta na bPríosúnach / Prisoners’ Rights
G60/37/6Cearta Teanga / Language Rights
G60/37/7Caidrimh Angla-Éireannacha, Páirtithe Polaitíochta agus Comhaontú Aoine Chéasta / Anglo Irish relations, Political Parties and the Good Friday Agreement (GFA)
G60/37/8Aontú na hÉireann agus an Coiste um Chearta Sibhialta / Irish Unity and Civil Rights Committee
G60/37/9Comhfhreagras, tuairiscí agus bileoga / Correspondence reports and flyers
G60/37/10Gearrtháin / Cuttings
G60/38/1Páirtithe Polaitíochta / Political Parties
G60/38/2An Eoraip / Europe
G60/38/3Toghcháin / Elections
G60/38/4Comhfhreagras ginearálta / General correspondence
G60/38/5Gearrtháin / Cuttings
G60/39/1Oireachtas Éireann / The National Parliament
G60/39/2Ranna Rialtais na hÉireann / Irish Government Departments
G60/39/3Rialtas na hÉireann agus an Ghaeilge / The Irish Government and the Irish language
G60/39/4Oifig an Ombudsman / Office of the Ombudsman
G60/46Bailiúchán Sheáin Uí Dhálaigh / Seán Ó Dálaigh Collection
G60/41/2Pleanáil / Planning
G60/42/1Aer Lingus
G60/42/2Banc Aontas Éireann agus Banc na hÉireann / Allied Irish Bank, Bank of Ireland
G60/42/3Dunnes Stores
G60/42/4Comhlacht Siúcra Éireann / The Irish Sugar Company
G60/42/5Rua Telecom
G60/42/6Telecom Éireann, Eircom, ESAT
G60/42/7Feachtas le Lucht Gnó / Campaign with Business Community
G60/42/8Ceardchumann Iompair agus Ilsaothair na hÉireann / Irish Transport and General Workers Union (ITGWU)
G60/43/1Forás Éireann
G60/43/2Coimisiún na nEagras Deonacha Gaeilge / Voluntary Irish Language Organisations Commission
G60/43/3TREO 2000
G60/4/2/1Baile Átha Cliath / Dublin
G60/4/2/2Laighin / Leinster
G60/4/2/3An Mhumhain / Munster
G60/4/2/4Connachta / Connacht
G60/4/3/1Baile Átha Cliath / Dublin
G60/4/3/2Laighin / Leinster
G60/4/3/3An Mhumhain / Munster
G60/4/3/4Connachta / Connacht
G60/4/3/5Ulaidh / Ulster
G60/4/3/6Ard-Chraobh / Central Branch
G60/4/4/1Londain / London
G60/4/4/2An chuid eile den Ríocht Aontaithe / Rest of United Kingdon
G60/4/4/3Mór-roinn na hEorpa / Mainland Europe
G60/4/4/4Meiriceá Thuaidh / North America
G60/4/4/5Meiriceá Theas / South America
G60/4/4/6An Astráil / Australia
G60/9/1/1Cuntais / Accounts
G60/9/1/2Ginearálta / General
G60/10/1/1An Gúm
G60/10/1/2Cló Iar-Chonnachta
G60/10/1/3Sáirséal & Dill, Coiscéim agus / and Foilseacháin Náisiúnta Teoranta
G60/14/12/1Preaseisiúintí / Press Releases
G60/14/12/2Gearrtháin / Cuttings
G60/14/12/3Grianghraif / Photographs
G60/15/6/1Preaseisiúintí / Press Releases
G60/15/6/2Gearrtháin / Cuttings
G60/15/6/3Grianghraif / Photographs
G60/16/1/2Imeachtaí comórtha eile / Other commemorative events
G60/16/1/1Conradh na Gaeilge 50, 75, 100
G60/16/2/2Féilte thar lear / Festivals abroad
G60/16/2/1Féilte in Éirinn / Festivals in Ireland
G60/17/2/2Mod
G60/17/2/3Scriff
G60/17/2/4Eisteddfod
G60/17/2/5Eile / Others
G60/17/2/1Pan Celtic
G60/17/4/2Cumann Náisiúnta Cuireadóireachta agus Tionnsgal / National Agricultural and Industrial Development Association
G60/17/4/3Muintir na Tíre
G60/17/4/4Eile / Other
G60/17/4/1Comhdháil Cheilteach / Celtic Congress
G60/31/1/1Scoileanna Teanga / Language schools
G60/31/1/2Scoileanna Samhraidh / Summer Schools
G60/31/1/3Daonscoil / Folk schools
G60/31/1/4Cúrsaí do Threoraithe / Courses for Guides
G60/31/1/5Ábhar teagaisc agus foghlama / Material for learning and teaching
G60/31/1/6Tearmaíocht / Terminology
G60/31/1/7Ábhar gearrshaolach / Ephemera
G60/31/1/8An Chomhairle Oiliúna / The Industrial Training Authority (AnCO)
G60/31/2/1An Foras Áiseanna Saothair /The Training and Employment Authority (FÁS)
G60/31/2/2An Ghníomhaireacht Um Chomhionannas Fostaíochta / Employment Equality Agency
G60/31/2/3Poist le Gaeilge, Acht Dífhostaíochta na hEorpa, an tAcht um Théarmaí Fostaíochta / Irish language jobs, European Act of Unemployment, Terms of Employment Act
G60/31/2/4Gairmeacha le Gaeilge don Mhilaois / Millennium Careers with Irish
G60/31/2/5Gearrtháin / Cuttings
G60/37/10/12000í / 2000s
G60/37/10/21990í / 1990s
G60/37/10/31980í / 1980s
G60/37/10/41970í / 1970s
G60/37/10/5Airteagail 2&3 / Articles 2&3
G60/37/10/6Cinsireacht agus Alt 31 / Censorship and Section 31
G60/37/10/7Cainteanna Síochána / Peace Talks
G60/37/10/8Sos cogaidh / Ceasefire
G60/37/10/9An Fóram Síochána, Máirseálacha Síochána, An Traein Síochána / Peace Forum, Peace Marches, Peace Train
G60/37/10/10Comhaontú Angla-Éireannach / Anglo Irish Agreement
G60/37/10/11Eiseachadadh / Extradition
G60/37/10/12Imtheorannú, Príosúnaigh sa Tuaisceart, Stailceanna ocrais / Internment, Prisoners in North, Hunger Strikes
G60/37/10/13Seisear Birmingham, Ceathrar Guilford, Muintir Maguire srl. / Birmingham 6, Guilford 4, Maguires etc.
G60/37/10/14Piléir Phlaisteacha / Plastic Bullets
G60/37/10/15Domhnach na Fola / Bloody Sunday
G60/37/10/16Prionsabail McBride / McBride Principles
G60/37/10/17Coláistí i dTuaisceart Éireann / Colleges in Northern Ireland
G60/37/10/18Creideamh sa Tuaisceart / Religion in North
G60/37/10/19An Ghaeilge i dTuaisceart Éireann / Irish language in Northern Ireland
G60/37/10/20Sinn Féin agus an Ghaeilge i dTuaisceart Éireann / Sinn Féin and Irish language in Northern Ireland
G60/37/10/21Gerry Adams
G60/38/1/2Fine Gael
G60/38/1/3Páirtí an Lucht Oibre / Labour
G60/38/1/4Sinn Féin
G60/38/1/5Páirtí na nOibrithe / Workers Party
G60/38/1/6An Comhaontas Glas, Daonlathas Clé, An Páirtí Daonlathach agus an Neamhspleách Tony Gregory / The Green Party, Democratic Left, Progressive Democrats and Independent Tony Gregory
G60/38/1/7An Páirtí Sóisialach Poblachtach (IRSP), Páirtí Cumannach na hÉireann agus Páirtí Sóisialta agus Daonlathach an Lucht Oibre (SDLP) / The Irish Republican Socialist Party (IRSP), The Irish Communist Party and the Social Democratic and Labour Party (SDLP)
G60/38/1/1Fianna Fáil
G60/39/1/2Tithe an Oireachtas / Houses of the Oireachtas
G60/39/1/1Uachtarán na hÉireann / President of Ireland
G60/39/2/1Roinn an Taoisigh / Department of the Taoiseach
G60/39/2/2An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara / Department of Agriculture, Food and the Marine
G60/39/2/3An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán / Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands
G60/39/2/4An Roinn Cumarsáide, Aeráide agus Comhshaoil / Department of Communications, Climate Action and the Environment
G60/39/2/5An Roinn Cosanta / Department of Defence
G60/39/2/6An Roinn Oideachais agus Scileanna / Department of Education and Skills
G60/39/2/7An Roinn Airgeadais / Department of Finance
G60/39/2/8An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / Department of Foreign Affairs and Trade
G60/39/2/9An Roinn Sláinte / Department of Health
G60/39/2/10An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta / Department of Business, Enterprise and Innovation
G60/39/2/11An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais / Department of Justice and Equality
G60/39/2/12An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil / Department of Housing, Planning and Local Government
G60/39/2/13An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Department of Public Expenditure and Reform
G60/39/2/14An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí / Department of Employment Affairs and Social Protection
G60/39/2/15An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt / Department of Transport Tourism and Sport
G60/29/26An Punt Gaelach / The Irish Pound
G60/29/25Óg-Ghluaiseacht na Gaeilge/ Irish Language Youth Drive
G60/29/24Feachtas Síniúchán / Signature Campaign
G60/29/23Feachtas Sí[o]lteagaisc (do ábhair Oidí) / Awareness and Inspiration Building Campaign (for Teachers)
G60/29/22An Gasra Idirnáisiúnta (Feachtas Idirnáisiúnta) / International Campaign
G60/2/1/1Tomás Breathnach
G60/2/1/3Pádraig Frainclín
G60/2/1/4Pádraig de hÍde
G60/2/1/5Éamonn De Stafort
G60/2/1/6Connlach Mac Cinnghamhna
G60/2/1/7Máirtín Mac Cormaic
G60/2/1/8Séamus Mac Mathúna
G60/2/1/9Seán MacMathúna
G60/2/1/10Tomás Mac Ruairí
G60/2/1/11Seán Mac Stiofáin
G60/2/1/12Donnchadh Ó hAodha
G60/2/1/13Uinsíonn Ó hArgadáin
G60/2/1/14Seán Ó Briain
G60/2/1/15Diarmaid Ó Cléirigh
G60/2/1/16Pádraig Ó Conchubhair
G60/2/1/17Seán Ó hÉalaí
G60/2/1/19Pádraig Ó Gairbhí
G60/2/1/20Domhnall Ó Lubhlaí
G60/2/1/21Labhras Ó Murchú
G60/2/1/2Martin Cooney
G60/2/1/22Tomás Ó hOireachtaigh
G60/2/1/23Cathal Portéir
G60/2/1/24Tuarascála Timireachta don Choiste Gnó / Organisers' Reports to the National Executive (1965-1978)
G60/2/1/26Tuairiscí Thimirí Chontae Dún na nGall / Organisers' Reports Co Donegal
G60/2/1/27Cuntas Cinn Lae / Daily Accounts (1921-1922)
G60/2/1/28Tuairiscí Thimirí Chontae an Chláir / Organisers' Report Co. Clare
G60/2/1/25Tuairiscí Thimirí Chontae Chiarraí / Organisers' Reports Co Kerry
G60/2/1/30Iarratais ar Phoist 2 / Job Applications 2
G60/2/1/31Iarratais ar Phoist 3 / Job Applications 3
G60/2/1/32Riarachán 1 / Administration 1
G60/2/1/33Riarachán 2 / Administration 2
G60/2/1/34Riarachán 3 / Administration 3
G60/2/1/35Miontuairiscí / Minutes
G60/2/1/36Ginearálta / General
G60/36/9Clár an Chonartha [Conradh na Gaeilge's Radio Programme]
G60/36/12Century Radio
G60/35/12Póstaeir / Posters
G60/32/8/1Gearrtháin / Cuttings 1955-1969
G60/32/8/2Gearrtháin 1970í / Cuttings 1970s
G60/32/8/3Gearrtháin 1980í / Cuttings 1980s
G60/32/8/4Gearrtháin 1990í / Cuttings 1990s
G60/32/8/5Gearrtháin / Cuttings 2000-2004
G60/32/8/6Nuachtlitreacha / Newsletters
G60/3/34Ginearálta / General
G60/15/2/21980-1999
G60/15/2/32000-2009
G60/15/2/11976-1979
G60/13/8Comhairle Ceantair Uirbigh Chaisleán an Bharraigh / Castlebar Urban District Council
G60/19/4/1Scríobhneoirí 1 / Writers 1
G60/19/4/3Scríobhneoirí 3 / Writers 3
G60/19/4/4Scríobhneoirí 4 / Writers 4
G60/19/4/5Scríobhneoirí Thír Chonaill / Donegal Writers
G60/19/4/6Ómos do na Marbh 1 / Tribute to the Dead 1
G60/19/4/7Ómos do na Marbh 2 / Tribute to the Dead 2
G60/19/4/8Ómos do na Marbh 3 / Tribute to the Dead 3
G60/19/4/9Ómos do na Marbh 4 / Tribute to the Dead 4
G60/19/4/2Scríobhneoirí 2 / Writers 2
G60/21/1/1Bileog Cheoil 1 / Sheet Music 1
G60/21/1/3Bileog Cheoil 3 / Sheet Music 3
G60/21/1/4Bileog Cheoil 4 / Sheet Music 4
G60/21/1/5Bileog Cheoil 5 / Sheet Music 5
G60/21/1/6Bileog Cheoil 6 / Sheet Music 6
G60/21/1/7Bileog Cheoil 7 / Sheet Music 7
G60/21/1/8Bileog Cheoil 8 / Sheet Music 8
G60/21/1/9“Soldiers of Erin”
G60/21/1/10Bileog Cheoil 9 / Sheet Music 9
G60/21/1/11“Áirdí Cuain”
G60/21/1/2Bileog Cheoil 2 / Sheet Music 2
G60/11/3/1Airgeadas / Finance
G60/11/3/2Miontuairiscí agus cláir oibre / Minutes and agendas
G60/11/3/3Pleananna oibre agus tuarascálacha / Work plans and reports
G60/11/3/4Ballraíocht / Membership
G60/11/3/5Comhfhreagras / Correspondence
G60/11/3/6Imeachtaí / Events
G60/11/3/7Ábhar léitheoireachta agus seirbhísí Gaeilge do Leanaí / Children’s Irish language reading material and services
G60/11/3/8Áiseanna nua / New facilities
G60/11/3/9Ábhar bolscaireachta / Promotional material
G60/11/6/1Craobhacha agus Ballraíocht / Branches and Membership
G60/11/6/2Airgeadas / Finance
G60/11/6/3Coistí / Committees
G60/11/6/4Imeachtaí agus comórtais / Events and competitions
G60/11/6/5Foireann / Staff
G60/11/6/6Ábhar bolscaireachta / Promotional material
G60/11/6/7Bunreacht / Constitution
G60/11/6/8Comhfhreagras / Correspondence
G60/11/7/1Bunreacht agus Ceadúnais / Constitution and Licences
G60/11/7/2 Miontuairiscí / Minutes
G60/11/7/4Imeachtaí / Events
G60/11/7/5Poiblíocht / Publicity
G60/11/7/6Comhfhreagras / Correspondence
G60/11/9Míreanna Ollmhóra / Oversized items
G60/30/1/1Tuarascálacha / Reports 1896-1959
G60/30/1/2Tuarascálacha 1960idí / Reports 1960s
G60/30/1/3Tuarascálacha 1970idí / Reports 1970s
G60/30/1/4Suirbhéanna agus ceisteanna don Aire 1980idí / Surveys and questions to the Minister 1980s
G60/30/1/5Tuarascálacha 1990idí / Reports 1990s
G60/30/1/6Tuarascálacha agus ceistneoirí 2000í / Reports and questionnaires 2000s
G60/30/1/7Tuarascáil / Report 2014
G60/30/7/1“Gaelscoileanna” – an eagraíocht / the organisation
G60/30/7/2Achomhairc náisiúnta ar mhaoiniú agus aitheantas / National appeals for funding and recognition
G60/30/7/3Gearrtháin / Cuttings
G60/30/7/4Gaelscoileanna (ábhar ar scoileanna aonair) / Irish language-medium schools (material on individual schools)
G60/30/7/5Treoirleabhair agus gearrshaothair eile / Guidebooks and other ephemera
G60/30/7/6Boird Bhainistíochta Scoile / School Boards of management
G60/30/7/7Riachtanais Ghaeilge do mhúinteoirí Bunscoile / Irish language requirements for National School teachers
G60/30/8/11913-1929
G60/30/8/21930-1939
G60/30/8/31940-1951
G60/30/8/41951-1962
G60/30/8/51980-1989
G60/30/8/61990-1999
G60/30/8/7Pacáistí eolais agus ábhar eile do mhúinteoirí / Information packs and other material for teachers
G60/30/8/8An Córas Gairmoideachais / The Vocational Education System
G60/30/9/1Coimisiún Ríoga ar Oideachas Ollscoile / Royal Commission on University Education
G60/30/9/2Oideachas tríú leibhéal / Third level education 1943-1961
G60/30/9/3Oideachas tríú leibhéal / Third level education 1960-1979
G60/30/9/4Oideachas tríú leibhéal / Third level education 1980-1989
G60/30/9/5Oideachas tríú leibhéal / Third level education 1990-1999
G60/30/9/6Tuarascálacha bliantúla agus lámhleabhair Ollscoile / University annual reports and handbooks
G60/30/9/7Tuarascálacha 1990idí / Reports 1990s
G60/30/9/8Oideachas tríú leibhéal / Third level education 2000-2007
G60/30/9/9Aontas na Mac Léinn in Éirinn / Union of Students of Ireland
G60/30/13/1Gaelscoileanna/Gaelcholáistí / Irish-medium schools/colleges 1
G60/30/13/2Gaelscoileanna/Gaelcholáistí / Irish-medium schools/colleges 2
G60/30/13/3Gaelscoileanna/Gaelcholáistí / Irish-medium schools/colleges 3
G60/30/16/1Aighneachtaí 1 / Submissions 1
G60/30/16/2Aighneachtaí 2 / Submissions 2
G60/30/16/3Aighneachtaí 3 / Submissions 3
G60/30/21/1Ailt ghinearálta / General Articles 1897-1969
G60/30/21/2Ailt ghinearálta / General Articles 1970-1976
G60/30/21/3Ailt ghinearálta / General Articles 1977-1979
G60/30/21/4Ailt ghinearálta / General Articles 1980
G60/30/21/5Ailt ghinearálta / General Articles 1981-1984
G60/30/21/6Ailt ghinearálta / General Articles 1985-1987
G60/30/21/7Ailt ghinearálta / General Articles 1987-1989
G60/30/21/8Ailt ghinearálta / General Articles 1990-1999
G60/30/21/9Coláiste Mhá Nuad / Maynooth College
G60/30/21/10An Bata Scóir [the Tally Stick]
G60/30/22Gearrtháin / Cuttings
G60/30/23Irisí agus nuachtlitreacha / Journals and newsletters
G60/38/5/6/7Cruinniú mullaigh Dhún Éideann 1992 / Edinburgh Summit 1992
G60/38/5/6/8Conradh Maastricht 1990-1993 / Maastricht Treaty 1990-1993
G60/6/1/1Cuntais srl. / Accounts etc. 1910-1919
G60/6/1/2Cuntais srl. / Accounts etc. 1920-1929
G60/6/1/3Cuntais srl. / Accounts etc. 1930-1939
G60/6/1/4Cuntais srl. / Accounts etc. 1951-1960
G60/6/1/5Cuntais srl. / Accounts etc. 1961-1970
G60/6/1/6Cuntais srl. / Accounts etc. 1971-1980
G60/6/1/7Cuntais srl. / Accounts etc. 1981-1990
G60/6/1/10Mórleabhair ollmhóra / Oversized ledgers
G60/6/2/1Deontais / Grants 1961-1970
G60/6/2/2Deontais / Grants 1971-1980
G60/6/2/3Deontais / Grants 1961-1970
G60/6/2/4Deontais / Grants 1991-2000
G60/6/2/5Deontais / Grants 2001-2010
G60/6/5/1Bailiú Airgid / Fundraising 1893-1920
G60/6/5/2Bailiú Airgid / Fundraising 1921-1930
G60/6/5/3Bailiú Airgid / Fundraising 1931-1940
G60/6/5/4Bailiú Airgid / Fundraising 1941-1950
G60/6/5/5Bailiú Airgid / Fundraising 1961-1970
G60/6/5/6Bailiú Airgid / Fundraising 1971-1980
G60/6/5/7Bailiú Airgid / Fundraising 1981-1990
G60/6/5/8Bailiú Airgid / Fundraising 1991-2010
G60/6/5/9Bailiú Airgid / Fundraising 2011-2020
G60/6/5/10Comhartha Bailiúcháin Náisiúnta / National Collection Sign
G60/6/6/1Michael McCaul agus/and DV French
G60/6/6/2John Manley agus/and Seathrún Pámar
G60/6/6/3Patrick Cole, an Máirtíneach, Máiréad Ní Riain, Dubhghlas de hÍde, John Conor May agus Uacht an Mhaolánaigh / Patrick Cole, Edward Martyn, Máiréad Ryan, Douglas Hyde, John Conor May and the Mullen Bequest
G60/6/6/4Maighread McGrath
G60/7/4/1Iar-Uachtaráin CnaG 1916-1943 (léiriú) / Former CnaG Presidents 1916-1943 (display)
G60/7/4/2Iar-Uachtaráin CnaG 1916-1943 (grianghraif) / Former CnaG Presidents 1916-1943 (Photographs)
G60/7/4/3Taispeántas (comóradh 50 bliain?) / Exhibition (50th anniversary?)
G60/7/4/4Míreanna ollmhóra / Oversized items
G60/7/5/1Paimfléid Phingine Chonradh na Gaeilge / Conradh na Gaeilge Penny Pamphlets
G60/7/5/2Paimfléid agus atheisiúintí / Pamphlets and reissues
G60/7/5/3Achomharc caidreamh poiblí agus pointí caintee / Public Relations Appeal and speaking points
G60/7/5/4Samhlacha / Mock-ups
G60/7/5/5Tionól Gaeltachta in Árainn Mhór / Arranmore
G60/7/5/6Rogha Cártaí Nollag / Christmas Card Selection
G60/7/5/7Póstaeir / Posters
G60/7/5/8Póstaeir ollmhóra / Oversized posters
G60/7/8/1Grianghraif / Photographs 1890-1930
G60/7/8/2Grianghraif / Photographs 1931-1960
G60/7/8/3Grianghraif / Photographs 1961-1999
G60/7/8/4Bailiúchán Eibhlín Ní Chathailriabhaigh / Eibhlín Ní Cathailriabhaigh collection
G60/7/8/5Bailiúchán Éamon de Valera / Éamon de Valera collection
G60/7/8/6Rogha an Oireachtais / Oireachtas selection
G60/7/8/7Ceol agus Spórt / Music and Sport
G60/7/8/8Daoine mór le rá / People of Interest
G60/7/8/9Ard-Fheis [annual congress]
G60/7/8/10Grianghraif / Photographs 1991-2009
G60/7/8/10/1Comóradh 100 bliain / 100th anniversary
G60/7/8/10/2Grianghraif 1990idí / Photographs 1990s
G60/7/8/10/3Grianghraif 2000idí cuid 1/ Photographs 2000s part 1
G60/7/8/10/4Grianghraif 2000idí cuid 2/ Photographs 2000s part 2
G60/8/10"Roinn E"
G60/8/11Cumann Comhpháirteach de Chonradh na Gaeilge
G60/39/6Foilseacháin agus Tuarascálacha Rialtais / Government publications and reports
G60/39/7Gearrthóga a bhaineann leis an Státseirbhís / Cuttings relating to the Civil Service
G60/39/8Comhfhreagras le hairí Rialtais aonair / Correspondence with individual Government ministers
G60/24/20Daoine mór le rá sa stair / Historical figures
G60/24/21“Mise” agus / and “Síoladóirí”
G60/24/22Teastais, grianghraif teaghlaigh agus scéalta báis / Certificates, family photographs and obituaries
G60/25/1Giolla Chríost Ó Broin agus a chlann / Giolla Críost Ó Broin and his family
G60/25/2Scripteanna / Scripts
G60/25/3Scripteanna 2 / Scripts 2
G60/25/4Scripteanna 3 / Scripts 3
G60/25/5Cás / Suitcase
    Powered by CalmView© 2008-2023